Grey & White Lacquer Keepsake Boxes (2 sizes) - Home and Decor Collection Sets

Grey & White Lacquer Keepsake Boxes (2 sizes)

Grey & White Lacquer Keepsake Boxes (2 sizes)

Lacquered Wooden Keepsake Boxes (Large and Small sizes)


-Small-5"x 5" x3"
-Medium - 8" x 6" x 3.5"